Valtuustoaloitteita

Nousiaisten kunnan luottamushenkilöt TET-harjoitteluun

Ajassa, jossa yhteiskunta polarisoituu ja käsitys erilaisissa elämäntilanteissa olevia kohtaan heikkenee – voi ymmärrystä lisätä asettumalla itse toisen ihmisen asemaan.

Ehdotamme nousiaislaisille päättäjille työelämään tutustumista kunnassamme toimiviin yrityksiin, mahdollisuuksien mukaan erilaisiin kunnan työtehtäviin tai esimerkiksi maanviljelijän työpäivään.

Omaa harjoittelupaikkaa voisi päättäjä itse selvittää tai kunta avustaa asiassa. Harjoittelu voisi olla esimerkiksi puolipäiväinen ja tapahtua viikolla tai viikonloppuna.

Harjoittelun jälkeen luottamushenkilöt raportoisivat esimerkiksi kuvin tai videoin harjoittelustaan. Kunta voisi jakaa päättäjien kokemuksia esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa.

Ajatuksena olisi löytää sellainen harjoittelupaikka, josta ei ole työkokemusta eikä työstä mahdollisesti tiedä etukäteen. Harjoittelulla lisäisimme ymmärrystä kunnassa toimivista yrityksistä, työntekijöistä ja siitä, mitä kaikenlaista arvokasta työtä kunnassa tehdään.

23.10.2023

Nousiaisten sosiaalidemokraatit ja Vasemmistoliitto

Valtuustoaloite koskien haastetta osallistumisesta SPR:n ystävätoimintaan

Nousiaisten sosiaalidemokraatit esittävät kunnanvaltuustolle, että sen jäsenet osallistuvat yhteisesti Suomen Punaisen Ristin ystävätoimintaan ja haastavat myös kuntalaiset mukaan.

Yksinäisyys on tuhoisaa ihmisen hyvinvoinnille. Meistä jokainen tarvitsee toisen ihmisen seuraa, ja yksikin myönteinen ihmissuhde voi katkaista yksinäisyyden kierteen. Punainen Risti välittää ystäviä sinne, missä ystävää tarvitaan. Punaisen Ristin ystävätoiminta on monipuolista. Siinä voi toimia ikäihmisen ystävänä, omaishoitoperheen ystävänä, maahanmuuttajan ystävänä, mielenterveyskuntoutujan ystävänä, vankilavierailijana, vammaisen ystävänä, nuoren ystävänä, verkkoystävänä, ystävärenkaassa, ikäihmisten virkistystoiminnassa, vapaaehtoisena sairaalassa tai vanhainkodissa ja vapaaehtoisten ohjaajana tai kouluttajana. (lähde: SPR:n internetsivut 12.8.2021).

Osallistumalla haasteeseen, annamme auttavan kätemme niille kuntalaisillemme, jotka eniten kärsivät yksinäisyydestä. Samalla annamme arvokasta mallia muillekin kuntalaisille.

12.8.2021
Erika Mäkeläinen, SDP

Valtuustoaloite koulukiusaamisen vastaisen työryhmän perustamisesta

Nousiaisten sosiaalidemokraatit esittävät kunnanvaltuustolle, että Nousiaisten kunta perustaa koulukiusaamisen vastaisen työryhmän.

Tutkimusten mukaan Suomen peruskouluissa kiusataan toistuvasti jopa yhtä lasta kymmenestä. (lähde MLL). Sosiaalinen mediassa tapahtuva ”somekiusaaminen” tuo oman lisähaasteensa.

Nousiaisten kunta on mukana KiVa Koulu- toimenpideohjelmassa ja on tehnyt töitä koulukiusaamisen estämiseksi. Kokoomus on valtuustoaloitteellaan (KVALT 01.03.2021) esittänyt, että Nousiaisten kunnassa laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranhaltijoiden kanssa kiusaamiseen liittyen ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi olisi nykyistä selkeämmät ja suoraviivaiset ohjeet sekä yhteiset toimintamallit. Aloite on sivistysjohtajan valmisteltavana.

Työryhmä selvittää kiusaamisen ilmaantumista Nousiaisissa ja sen eri muotoja. Selvitystyötä voi tehdä esimerkiksi yhteistyössä oppilaitosten kanssa mahdollisena opinnäytetyönä. Työryhmä purkaa saamiaan tietoja koulukiusaamisesta kunnassa ja selvittää toimenpide-ehdotuksia asiantuntijoiden kanssa siihen puuttumiseksi. Työhön osallistetaan lapsia, nuoria ja vanhempia. Työryhmä kokoaa ja viestii lapsille ja nuorille ikätasoisesti tietoa erilaisista tukitoimista ja seuraa tehtyjen toimien toteutusta. Työryhmä laatii toimintamallit kiusaamisen ehkäisemiseksi ja määrittelee toiminnalleen seurantatyökalut.

Ehdotamme kunnanvaltuustolle, että se päättää perustaa koulukiusaamisen vastaisen työryhmän Nousiaisiin.

12.8.2021
Erika Mäkeläinen, SDP

Valtuustoaloite lasten ja nuorten osallistamisesta mukaan vaaliäänestyksiin

Nousiaisten sosiaalidemokraatit esittävät kunnanvaltuustolle, että Nousiaisten kunta antaa jatkossa vaalien yhteydessä myös lapsille ja nuorille mahdollisuuden äänestää heille tärkeistä asioista.

Nousiaisten kunta on lapsiystävällinen kunta. Annetaan vaaleissa ääni myös lapsille ja nuorille vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin. Kun aikuiset äänestävät vaaleissa, voivat myös lapset ja nuoret äänestää samalla. He voivat äänestämällä vaikuttaa esimerkiksi siihen, millainen olisi seuraava leikkilaite puistossa, toimiva nuorten kokoontumispaikka tai jokin hauska tapahtuma. Äänestysaiheet voivat olla myös sellaisia, mitkä toteutettaisiin joka tapauksessa, mutta lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus päättää joistakin yksityiskohdista.

Tämä lisää keinoja kuunnella lapsia ja nuoria ja ottaa heidät mukaan päätöksentekoon. Aloitteen avulla lapset ja nuoret rohkaistuvat toimimaan ja tuntevat itsensä tärkeiksi ja merkittäviksi yhteisön jäseniksi. Kun heille annetaan mahdollisuus vaikuttaa jo nuorena, lisää se mielenkiintoa siihen, että heillä on myös myöhemmin kiinnostusta vaikuttamiseen. Voimme näin antaa mallia lapsille ja nuorille siitä, miten demokraattinen päätöksenteko toimii.

Toimintatapa motivoi tulevia äänioikeutettuja äänestämään ja vaikuttamaan. Lisäkustannuksia aloitteesta ei juurikaan syntyisi, sillä käyttökustannuksia tuo pääosin lasten ja nuorten äänestysliput ja niiden keräys sekä laskenta, kohderyhmän äänestyksen organisointi ja tuloksen ilmoitus. Nuorisovaltuusto voisi ottaa asian hoitamisessa päävastuun, organisoida vaalit sekä osallistua esimerkiksi ääntenlaskuun.

28.3.2022
Erika Mäkeläinen, SDP

Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen ruokapalvelujen toimintaperiaatteiden suunnittelemisesta

Nousiaisissa varhaiskasvatuksen ruokapalveluja hoitaa hyvällä otteella kunnan keskuskeittiö. Resurssit ovat pienet niin henkilökunnan että varojen osalta. Terveellinen ja monipuolinen ruoka on tärkeä osa lasten hyvinvointia, kasvua ja kehitystä. Se vaikuttaa myös päivähoitopäivien sujumiseen. Toimintaa tarkastelemalla voidaan löytää mahdollisia kehittämistoimenpiteitä ja terveellisempiä vaihtoehtoja ilman suuria lisäkustannuksia.

Nousiaisten sosiaalidemokraatit esittävät kunnanvaltuustolle, että Nousiaisten kunta selvittää yhteistyössä kunnan keskuskeittiön, päiväkotien sekä muiden asianosaisten viranhaltijoiden kanssa varhaiskasvatuksen ruokapalvelujen toimintaprosessia ja tekee suunnitelman ruokapalveluiden toimintaperiaatteiksi. Pyydämme kuntaa valmistelemaan suunnitelman varhaiskasvatuksen ruokapalvelujen toimintaperiaatteiksi, jossa:

 1. tarkastellaan mahdollisuutta hyödyntää lähiruokaa
 2. kartoitetaan tasapuolisuutta ruoassa päiväkotien välillä
 3. pohditaan terveellisten ruokavaihtoehtojen lisäämistä, erityisesti aamu-, väli-, viikonloppu- ja iltapalojen jne osalta
 4. selvitetään päiväkotien henkilökunnalta, lapsilta sekä vanhemmilta ajatuksia ja ideoita asiassa
 5. suunnitellaan mahdollisuutta kasvattaa pienimuotoisesti päiväkotien yhteyteen muutama marjapensas, vihannespelto yms esimerkiksi yhteistyössä kunnan yrittäjien ja viljelijöiden kanssa. Tämä mahdollistaisi omien päiväkotipihojen antien hyödyntämisen ja luontoyhteyden lisäämisen
 6. huolehditaan ruokalistojen toimittamisesta päiväkodeille ja esimerkiksi V-S Sanomiin/kunnan sivuille
 7. mietitään miten vähentää hävikkiruokaa pohtimalla sopivia annosmääriä.

  Mallina ja ohjeena voi käyttää esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kustantamaa varhaiskasvatuksen ruokailusuositusta ”Terveyttä ja iloa ruoasta”. (linkki asiakirjaan: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135907/URN_ISBN_978-952-302-992-7.pdf sequence=1&isAllowed=y)

  28.3.2022
  Erika Mäkeläinen, SDP

Valtuustoaloite kesäkerhon perustamisesta vuodelle 2023

Me Nousiaisten sosialidemokraatit teemme valtuustoaloitteen kesäkerhon perustamisesta vuodelle 2023.

Aloitteen tarkoituksena on tarjota kerhotoimintaa 1- 3 luokkalaisille kesäkuun ajan klo 8-16.

Tämä antaisi lapsille mielekästä toimintaa sekä takaisi vanhempien huolettomuuden työpäivän aikana. 

Tämä työllistäisi myös kuntamme koulunkäynninohjaajia, jotka ovat lomautusuhan alla aina kesäisin. 

Paikkoina voisi olla Valpperin- tai Yhtenäiskoulu eli tarpeen mukaan kartoitettuina paikkoina.

19.9.2022
Sosialidemokraattien valtuustoryhmä
Päivi Rantanen sekä Erika Mäkeläinen


Valtuustoaloite kakkukahvien tarjoamisesta perhepäivähoitajille

Kuntapuolen työehtosopimusneuvottelut päättyivät viime viikolla. Yksi isoin onnistuminen oli perhepäivähoitajien vakinaistaminen. Vuosien työ tuotti tuloksen.

Perhepäivähoitajat tekevät pyyteetöntä, arvokasta sekä äärimmäisen tärkeää työtä. He pitävät huolta meidän tulevaisuudestamme, lapsistamme ja yksin omassa kodissaan.

Nyt on kiitoksen ja juhlinnan aika.

Teemme valtuustoaloitteen koskien kunnan tarjoamia kakkukahveja 1.10.2022, kun perhepäivähoitajat pääsevät kuukausipalkkalaisiksi.

Sosiaalidemokraattien sekä vasemmiston valtuustoryhmät
Päivi Rantanen
Erika Mäkeläinen
Jukka Järvenpää
Reima Rantanen

Kommentit

Jätä kommentti